Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Opis

Akceptacja polityki prywatności strony Znajdztelefon.io (dalej “Polityka Prywatności”) jest warunkiem koniecznym do użytkowania naszej usługi Znajdztelefon.io (dalej “Usługa”). Niniejsza Polityka Prywatności reguluje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych i nieosobowych jako użytkownika Usługi.

Znajdztelefon.io nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom trzecim i zawsze poprosi o Twoją zgodę przed wykorzystaniem Twoich danych do celów innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Aby przetwarzać Twoje dane osobowe, Znajdztelefon.io przestrzega obowiązujących przepisów lokalnych i europejskich, a także przepisów wykonawczych.

W związku z tym podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego wykorzystywania, zmiany, nieuprawnionego dostępu i kradzieży dostarczonych danych osobowych. Zawsze zgodnie ze stanem technologii, charakterem danych i ryzykiem, na jakie są narażeni.

2. Zebrane informacje

Aby korzystać z serwisu, użytkownik powinien utworzyć profil w momencie wniosku o aktywację usługi. Informacje zgromadzone przez Usługę mogą się różnić. Dane osobowe i nieosobowe gromadzone przez Serwis dotrą do nas na trzy sposoby: 1) automatyczne gromadzenie, 2) dane, które udostępnisz dobrowolnie, 3) dostarczone przez osoby trzecie.

2.1. Gromadzenie automatyczne

Ta informacja zawarta jest w :

 • Zbiorze za pośrednictwem plików cookie lub podobnych mechanizmów przechowywania w Twoim urządzeniu, zawsze za Twoją zgodą. Sprawdź naszą Politykę plików cookie, aby uzyskać więcej informacji
 • IP, z którego następuje połączenie, rodzaj używanego urządzenia i jego charakterystyka, wersja systemu operacyjnego , typ przeglądarki, język, data, kraj, czas żądania, odsyłający adres URL lub wykorzystywana sieć komórkowa (m. in.)
 • Dane o korzystaniu z Usługi i wykryte możliwe błędy podczas użytkowania
 • Dane o Twojej fizycznej lokalizacji przy użyciu różnych technologii: sygnały GPS wysłane przez urządzenie mobilne lub informacje o najbliższych punktach dostępu wi-fi lub antenach sieci komórkowych. W każdym przypadku dane te są zawsze gromadzone zgodnie z ustawieniami prywatności Twojego urządzenia
 • Ponadto Fondphone.io korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej, świadczonej przez Google Inc z siedzibą pod adresem Stany Zjednoczone 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. W celu świadczenia tych usług wykorzystywane są pliki cookies gromadzące informacje, w tym adres IP użytkownika, które będą przesyłane, przetwarzane i przechowywane przez Google na zasadach określonych na www.google.com. W tym ewentualne przekazywanie tych informacji podmiotom trzecim ze względu na wymogi prawne lub gdy te podmioty przetwarzają informacje w imieniu Google.

2.2 Te, które są udostępniane dobrowolnie.

Te informacje zawarte są w :

 • Wymóg Znajdztelefon.io przy tworzeniu profilu użytkownika w Serwisie z koniecznością wskazania co najmniej informacji oznaczonych gwiazdką w niektórych polach: email, telefon, imię i nazwisko oraz informacje o płatności
 • Konieczne jest dodanie telefonu komórkowego, który chcesz zlokalizować. Zgadzasz się, że uzyskałeś numer, który chcesz zlokalizować w sposób zgodny z prawem i za uprzednią zgodą jego właściciela
 • W przypadku hasła użytkownik jest odpowiedzialny za jego ochronę. W tym sensie przyjmie wszystkie szkody, które mogą wyniknąć z jego niewłaściwego użytkowania lub przekazania osobom trzecim.
 • Informacje, osobiste lub nie, że wiadomości wysyłane za pośrednictwem kanałów kontaktowych lub opiniotwórczych ustalonych w Serwisie mogą zawierać np. Twoje imię i nazwisko, pseudonim lub adres email.

2.3. Dostarczane przez osoby trzecie.

Te informacje zawarte są w:

 • Dostarczanych przez systemy płatności lub procesory kart kredytowych, takie jak czas zakupu i jego kwota.
 • Dostarczane przez firmy kurierskie takie jak godzina, miejsce i dzień dostawy.

2.4.Strona trzecia, która wyraża zgodę na lokalizację, przekaże automatyczne informacje o Twoim urządzeniu, jak wskazano w punkcie 2.1, Twój numer telefonu oraz konkretną pozycję w momencie, w którym wyraziłeś zgodę na ich podanie. W żadnym przypadku lokalizacja ie wykracza poza konkretny moment, w którym została zaakceptowana.

Osoba trzecia, która nie wyraża zgody na lokalizację przekaże Znajdztelefon.io autoamtyczne informacje o Twoim urządzeniu, jak wskazano w sekcji 2.1, Twój numer telefonu oraz nazwę, z którą byłoby powiązane.

Możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu wobec swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem znajdztelefon.pl@silverlines.info lub lub adresu pocztowego 8-9 Marino Mart, Fairview Clontarf, Dublin 3 D03P590 Irlandia.

W obu przypadkach konieczna jest weryfikacja Twojego imienia i nazwiska oraz kopia dowodu osobistego.

Link możesz tu znaleźć różne wzory wykonywania takich praw.

3. Prawa i cele

Informujemy, że wypełnienie formularzy jest dobrowolne. Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól oznaczonych gwiazdką korzystanie z s Serwisu nie będzie możliwe lub będzie ograniczone. Dane osobowe, które nam przekazujesz będą przetwarzane w plikach należących do Longstone Mobile Ltd w celu umożliwienia realizacji Twoich wniosków, świadczenia żądanej usługi oraz informowania Cię o sprawach związanych z działalnością firmy i jej świadczonych usług.

The personal data you provide us are incorporated and will be processed in files belonging to Victoire Retail Development, Inc., in order to be able to respond to your requests, provide the service requested and keep you informed of problems related to the activity of the company and its services.

W obu przypadkach konieczna jest weryfikacja Twojego imienia i nazwiska oraz kopia dowodu osobistego.

Link możesz tu znaleźć różne wzory do wykorzystania tych praw.

Znajdztelefon.io zobowiązuje się do szanowania poufności danych zgromadzonych w pliku, wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegać obowiązku ochrony i podjąć wszelkie wymagane środki w celu uniknięcia zmiany, utraty, przetwarzania lub dostępu do nieautoryzowanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wiek

Podczas korzystania z serwisu oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią i masz zdolność prawną do związania się niniejszą umową i korzystania z witryny zgodnie z jej warunkami, które w pełni rozumiesz i potwierdzasz. Oświadczasz, że wszystkie informacje, które podajesz w celu uzyskania dostępu do Usługi, przed i w trakcie jej używania, są prawdziwe, kompletne i dokładne.

5. . Wykorzystanie danych

Znajdztelefon.io wykorzystuje zgromadzone dane do:

 • Administrowania, dostarczania i aktualizowania Usługi
 • Wykonywania żądania wyszukania lokalizcji, pod warunkiem,że wyrazi na to zgodę odbiorca
 • Odpowiedzi na pytania, które zadajesz
 • Przetwarzania płatności, które realizujesz
 • Przesyłania Ci emailem, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, naszego newslettera lub/i ofert od naszych partnerów biznesowych.

Możesz zrezygnować z subskrypcji, otrzymywania wiadomości email lub konta użytkownika kontaktując się z nami pod adresem info@geoloc.mobi . Nie będziesz jednak mógł zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych korespondencji takich jak wiadomości o zasadach bezpieczeństwa Twoich danych lub warunków korzystania z Usługi.

 • Planowania w]i rozwijania działalności komercyjnej Serwisu takiej jak reklama, bezpośrednio lub poprzez współpracujące osoby trzecie
 • Utrzymywania bezpieczeństwa Usługi, badania nielegalnych działań, egzekwowania naszych warunków, pomocy siłom i organom bezpieczeństwa państwa w ramach ich ewentualnych dochodzeń.

Znajdztelefon.io może wykorzystwać dane osobowe i nieosobowe użytkowników w postaci zagregowanych i anonimowych danych, aby pokazać je osobom trzecim. Może również udostępniać statystyki i informacje demograficzne o użytkownikach i korzystaniu przez nich z Serwisu stronom trzecim. Żadna z tym rzeczy nie pozwoli tym podmiotom na osobistą identyfikację użytkownika.

6. Usuwanie konta

Możesz usunąć swoje konto wnioskując jego usunięcie wysyłając maila na znajdztelefon.pl@silverlines.info . Jeśli zdecydujesz się na usunięcie konta, wszystkie Twoje dane zostaną usunięte, łącznie z kopiami zapasowymi w terminie do 7 dni.

7. Dane

udostępniane osobom trzecim

Istnieją osoby trzecie, które zarządzają częścią Usługi.Znajdztelefon.io wymaga od nich przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności, jeśli ma to zastosowanie, oprócz posiadania własnej. Jednak Znajdztelefon.io nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie tej polityki.

W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności Znajdztelefon.io może udostępniać, wykorzystywać lub przechowywać niektóre dane osobowe zebrane osobom trzecim:

W celu świadczenia Usługi:

Dostawcy usług, które wykonują funkcje w naszym imieniu takie jak przetwarzanie kart kredytowych, proces lokalizacji, hosting, analityka biznesowa, obsługa klienta lub marketing. Usługodawcy ci mogą gromadzić i mieć dostęp do informacji, które są im niezbędne do wykonywania ich funkcji, ale nie mogą udostępniać ani wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu.

W celu współpracy z innymi organami:

Jeżeli uważamy, że jest to zasadnie konieczne do spełnienia jakiegokolwiek prawa, procesu prawnego lub uzasadnionego interesu w dowolnym miejscu na świecie. W każdym przypadku udostępnimy tylko ściśle wymagane informacje

Jeśli uważamy, że to działanie jest konieczne, aby wyegzekwować warunki Znajdztelefon.io.

Jeśli jest to konieczne, aby wykryć lub zapobiec oszustwom lub problemom związanym z bezpieczeństwem Znajdztelefon.io, jego dostawców i użytkowników.

8. Środki bezpieczeństwa

Znajdztelefon.io dostosowuje wszystkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do ochrony bezpieczeństwa i integralności danych osobowych i nieosobowych przed nieuprawnionym dostępem, takim jak przypadkowa zmiana, utrata lub zniszczenie. Wysyłanie i przekazywanie danych, które dokonujesz za pośrednictwem Usługi jest chronione przez elektroniczne techniki bezpieczeństwa w sieci, takie jak protokół SSL.

Podobnie informacje dostarczane i przechowywane w bazach danych Znajdztelefon.io są również chronione przez systemy bezpieczeństwa, które uniemożliwiają dostęp do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

Znajdztelefon.io dokłada wszelkich starań, aby mieć najbardziej aktualne systemy zapewniające skuteczność tych mechanizmów bezpieczeństwa. Ponadto Znajdztelefon.io przechowuje dane osobowe i nieosobowe tak długo, jak pozwalają i wymagają przepisy. Ten, który nie jest potrzebny, jest okresowo niszczony.

Pomimo powyższego Znajdztelefon.io nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa gromadzonych informacji, dlatego musisz zawsze współpracować i kierować się zdrowym rozsądkiem w zakresie udostępnianych informacji.

9. Zmiany w polityce prywatności

W przyszłości możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności.

Poinformujemy Cię o zmianach wysyłając informację na podany adres email lub/i umieszczając informację w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej.

10. Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się z nami: email: znajdztelefon.pl@silverlines.info

Adres: 71 Lower Baggot Street Dublin, Irlandia.